akt darowizny samochodu wzór

Oglądasz wypowiedzi wyszukane dla zapytania: akt darowizny samochodu wzór

Temat: Akt darowizny
Ja samochód "dostałam" od rodziców. Bo tak było taniej
Spisaliśmy akt darowizny (wzór znalazłam w necie) w którym było napisane kto komu i co daje. Pojechałam z tym do Urzędu Skarbowego, gdzie mi to podsteplowali (i chyba została u nich kserokopia). A dalej do Wydziału komunikacji i postepowanie jak przy zakupie.
My spisalismy umowę na mnie, bo wtedy darowizna była w pierwszej grupie i nic z tego tytułu nie zapłaciłam. A przy ubezpieczeniu korzystałam ze zniżek męża. Wystarczyło ustne oświadczenie że mamy wspólnote małżeńską. I udokumentowanie jego zniżek.

Temat: Tablice rejestracyjne...
W uj roboty przy rejestrowaniu pojazdu na pojazd zabytkowy
Idziesz do UM do BOI i prosisz o odpowiedni wniosek. Wypełniasz i dołączasz:
*
oryginał dowodu własności pojazdu /np. faktura, rachunek, akt darowizny, przekazania/

*
oryginał dowodu własności pojazdu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego jeżeli pojazd został zakupiony poza granicami kraju

*
dowód odprawy celnej przywozowej /jednolity dokument administracyjny SAD/, jeżeli pojazd został sprowadzony z terenu państwa nieczłonkowskiego lub dla samochodów osobowych sprowadzonych z terenu UE - zaświadczenie o zapłacie akcyzy

*
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające obowiązek uiszczenia podatku VAT od towarów i usług lub brak takiego obowiązku (VAT-25)

*
jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą - dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający zarejestrowanie lub jego wyrejestrowanie (pochodzenie pojazdu), przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego

*
dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

*
uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury

*
zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu wraz z protokołem z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego, wystawione przez uprawnioną stację kontroli pojazdów
*
W przypadku indywidualnego importu pojazdu dokonanego po dniu 1.01.2006r. właściciel pojazdu obowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 500 zł na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nr rachunku bankowego:
NFOiGW w BGK III Oddział Warszawa nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
Dowód wpłaty musi zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu. Dowód wpłaty należy okazać podczas pierwszej rejestracji pojazdu w kraju, a w przypadku zbycia pojazdu przekazać go nowonabywcy.

Przepis ten dotyczy pojazdów samochodowych zaliczanych do kategorii:
M1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy (razem 9 miejsc)
N1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające max dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony.

Ww. przepis dotyczy również przedsiębiorców którzy wprowadzają do 1000 pojazdów rocznie (zgodnie z art.12 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji nie muszą zapewniać sieci zbierania pojazdów).

Aby dokonać w/w badania technicznego koniecznym staje się dokonanie czasowej rejestracji pojazdu. Do dokonanie tej czynności niezbędne są:

*
dokumenty wymienione w pkt od 1 do 7
*
wniosek o rejestrację pojazdu z opłatą skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł na wniosek i 50 gr od każdego załącznikad
*
dowody opłat za wydanie pozwolenia czasowego i nalepki tymczasowej oraz tablic rejestracyjnych

tymczasowych
UWAGA:
Tablice tymczasowe są nie ubezpieczone, właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu w ramach ubezpieczenia OC w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

*
wniosek o dokonanie rejestracji pojazdu z opłatą skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł na wniosek i 0,50 zł od każdego załącznika

*
dowody opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego /wraz z kompletem nalepek/, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, dla pojazdu sprowadzanego - karty pojazdu

*
osoba figurująca na dowodzie własności załatwia sprawę OSOBIŚCIE lub daje pisemne upoważnienie osobie trzeciej oraz swój dowód osobisty

A tu masz podstawy prawne, najpierw je przeczytaj, potem reszte:
*
Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.Nr 108 poz. 908 z 2005r. z późn.zm.)
*
Ustawa z dnia 20.01.2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.u.Nr 25 poz.202 z 2005r. z późn.zm.)

*
Rozporządzenie Min.Infrastruktury z dnia 22.07.202r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.Nr 133 poz.1123 z 2002r. z późn.zm.)

*
Rozporządzenie Min.Infrastruktury z dnia 27.09.2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.Nr 192 poz.1878 z 2003r. z późn.zm.)

*
Ustawa z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.Nr 124 poz.1152 z 2003r. z późn.zm.)
Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.